nyheder      
      ny retspraksis    
      ny litteratur    
      ny lovgivning    
      tilføjelser    
      rettelser    
    nyhedsbrev      
    bogbestilling      
    links      
    kontakt      
           
         
           
         
 

tilføjelser til
Voldgiftsret, 3. udg.

     
     

Indholdsfortegnelse:


Kapitel 1: Introduktion

1.1. Retsgrundlaget for voldgift
1.2. Voldgiftslovens anvendelsesområde mv.
1.3. Fordele og ulemper ved voldgift
1.3.1. Partsinteresser
1.3.2. Samfundsinteresser
1.4. Udbredelsen af voldgift

Kapitel 2: Voldgiftsbegrebet

2.1. Hvad er voldgift?
2.2. Voldgift i henhold til voldgiftsloven
2.2.1 Karakteristika
2.2.2. Voldgiftslignende procedurer
2.2.3. Valgretsklausuler
2.2.4. Procesforudsætninger
2.2.5. Aftalte frister for anlæg af voldgiftssag
2.2.6. Appellable voldgiftskendelser

Kapitel 3: Grænser for aftalefriheden

3.1. Fravigelse af voldgiftsloven
3.2. Hvilke sager kan behandles ved voldgift?
3.2.1. Hovedsynspunkter
3.2.2. Voldgiftsrettens anvendelse af præceptive regler
3.2.3. Typetilfælde
3.2.4. Domstolsprøvelse af voldgiftsrettens anvendelse af præceptive regler
3.2.5. Afgørende almene eller offentlige hensyn
3.2.6. Præjudiciel forelæggelse for EF-domstolen
3.2.7. Voldgiftsrettens anvendelse af konkurrenceretlige regler
3.3. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
3.4. Foreningsvoldgift
3.4.1. Foreningsvoldgift og selvdømme
3.4.2. Domstolsprøvelse

Kapitel 4: Voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og gyldighed

4.1. Indledning
4.2. Domstolscensur af voldgiftsaftalen
4.3. Voldgiftsaftalens vedtagelse
4.3.1. Almindelige vedtagelsesspørgsmål
4.3.2. Standardvilkår og lign.
4.3.3. Stiltiende aftaleindgåelse
4.3.4. Fuldmagtsspørgsmål
4.3.5. Konkurrerende voldgifts- og værnetingsklausuler
4.3.6. Forsikringsforhold
4.3.7. Voldgiftsaftalens virkning i forhold til tredjemand
4.4. Voldgiftsaftalens fortolkning
4.4.1. Almindelige fortolkningsspørgsmål
4.4.2. Tillægsaftaler og forlig
4.4.3. Ubestridte krav
4.4.4. Modkrav og modregning
4.5. Voldgiftsaftalens gyldighed
4.6. Voldgift i forbrugerforhold

Kapitel 5: Voldgiftsaftalens retsvirkninger

5.1. Afvisning af sagsanlæg ved domstolene
5.2. Voldgiftsaftalens betydning for andre retsskridt ved domstolene
5.2.1. Kumulation og adcitation
5.2.2. Bevisoptagelse ved domstolene, herunder syn og skøn
5.2.3. Foreløbige retsmidler (arrest, forbud og påbud mv.)
5.2.4. Umiddelbare fogedforretninger
5.2.5. Andre fogedsager

Kapitel 6: Forholdet mellem voldgiftsretten og domstolenea

6.1. Domstolenes behandling af kompetencespørgsmål
6.1.1. Hovedpunkter
6.1.2. Typesituationer
6.1.3. Retskraften af domstolenes afgørelse
6.2. Voldgiftsrettens behandling af kompetencespørgsmål
6.2.1. Kompetence-kompetence - the doctrine of separability
6.2.2. Kompetenceindsigelser
6.2.3. Domstolsprøvelse af voldgiftsrettens afvisning af sagen
6.3. Bistand fra domstolene under voldgiftssagen

Kapitel 7: Voldgiftsretten

7.1. Valg af voldgiftsdommere
7.2. Obstruktion ved udpegning af voldgiftsdommere og anden misligholdelse af voldgiftsaftalen
7.3. Voldgiftsdommeres habilitet
7.3.1. Habilitetskravene
7.3.2. Oplysningspligt
7.3.3. Afgørelse af habilitetsindsigelser
7.4. Voldgiftsdommeraftalen
7.4.1. Voldgiftsdommerens rettigheder og pligter
7.4.2. Honorarberegning og sikkerhedsstillelse
7.4.3. Domstolsprøvelse af honoraret
7.4.4. Erstatningsansvar og honorarfortabelse
7.5. Bestikkelse af voldgiftsdommere

Kapitel 8: Voldgiftsprocessen

8.1. Anlæg af voldgiftssag
8.1.1. Fristafbrydelse
8.1.2. Anmodning om tvistens behandling ved voldgift
8.1.3. Fristberegningsprincipper
8.1.4. Utjenlige retsskridt
8.2. Almindelige principper for voldgiftsprocessen
8.3. Sagsbehandlingen i voldgiftsretten
8.3.1. Forberedende møder, skriftveksling, præklusion og udeblivelse mv.
8.3.2. Bevisførelse
8.3.3. Særskilte afgørelser under voldgiftssagen
8.3.4. Voldgiftsrettens foreløbige retsmidler
8.3.5. Mundtlig forhandling og genoptagelse
8.4. Kumulation og adcitation
8.5. Fortrolighed

Kapitel 9: Voldgiftskendelsen

9.1. Votering og dissens
9.2. Voldgiftskendelsens udformning og afsigelse
9.3. Sagsomkostninger og honorar
9.4. Rettelse, tillægskendelse og fortolkning
9.5. Voldgiftssagens afslutning og genoptagelse
9.6. Retskraft og præjudikatsværdi
9.7. Tvangsfuldbyrdelse

Kapitel 10: Tilsidesættelse af voldgiftskendelsen

10.1. Voldgiftskendelsens endelighed
10.2. Afkald på ugyldighedsindsigelser
10.3. Anlæg af retssag om tilsidesættelse af voldgiftskendelsen og afhøring af voldgiftsdommere
10.4. Ugyldighedsgrundene i voldgiftslovens § 37, stk. 2
10.4.1. Indledning
10.4.2. Mangler ved voldgiftsaftalen (nr. 1, litra a)
10.4.3. Manglende mulighed for at fremføre sin sag (nr. 1, litra b)
10.4.4. Kompetenceoverskridelser (nr. 1, litra c)
10.4.5. Mangler ved voldgiftsrettens sammensætning eller voldgiftsagens behandling (nr. 1, litra d)
10.4.6. Tvister, der efter deres art ikke kan afgøres ved voldgift (nr. 2, litra a), og uforenelighed med landets retsorden (ordre public) (nr. 2, litra b)
10.4.6. Voldgiftsrettens retsanvendelse og bevisbedømmelse
10.5. Konsekvenser af voldgiftskendelsens ugyldighed

Kapitel 11: International voldgift

11.1. Voldgift i internationale retsforhold
11.2. Retsgrundlaget
11.3. Voldgiftssagens tilhørsforhold
11.4. Anerkendelse og tvangsfuldbyrdelse af udenlandske voldgiftskendelser i Danmark


Bilag

Forkortelser

Lovfortegnelse

Litteraturfortegnelse

Betænkninger mv.

Domsregister

Paragrafregister

Stikordsregister


Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 1: Introduktion

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 1.

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 2: Voldgiftsbegrebet

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 2.

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 3: Grænser for aftalefriheden

ET.2017.263
Jakob Tingskov: Voldgiftsaftaler ved konkurs
(Afsnit 3.2.3, s. 57)

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 4: Voldgiftsaftalens vedtagelse, fortolkning og gyldighed

Højesterets dom af 18. oktober 2018 i sag BS-9266/2018-HJR:
I en banks garantierklæring over for en entreprenør på vegne af en bygherre hed det, at bortset fra ”spørgsmål om udbetaling under garantien”,  skulle tvister mellem banken og bygherren behandles af en voldgiftsret nedsat af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Voldgiftsklausulen skulle fortolkes således, at spørgsmål om garantiens størrelse, herunder nedskrivning og ophør i henhold til garantierklæringens bestemmelser herom, skulle anses for spørgsmål om udbetaling under garantien, som var undtaget fra aftalen om voldgiftsbehandling af tvister.
Dommen kan læses her.
(Afsnit 4.4.1.)

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 5: Voldgiftsaftalens retsvirkninger

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 5.

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 6: Forholdet mellem voldgiftsretten og domstolene

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 6.

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 7: Voldgiftsretten

Johan Tufte-Kristensen i Arbitration International, Vol. 32, No. 3, s. 483-503: The unilateral appointment of co-arbitrators
(Afsnit 7.1)

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 8: Voldgiftsprocessen

TBB2017.557VBA:
Sagsanlæg ved de almindelige domstole afbrød ikke forældelsesfristen, da mangelsag baseret på indtrædelsessynspunktet skulle være anlagt ved voldgift.
(Afsnit 8.1.4, s. 224)

ET.2017.229
Morten Nikolajsen: Security for Costs under the Danish Arbitration Act Now and in the Future
(Afsnit 8.3.4, s. 246)

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 9: Voldgiftskendelsen

U2018.3405Ø:
Fuldbyrdelse af voldgiftskendelse afsagt af en voldgiftsret i Rusland nægtet fremme, da det fandtes at være i strid med parternes voldgiftsaftale, at voldgiftssagen ikke blev indledt i Danmark, men derimod i Rusland. Landsretten fandt det godtgjort, at parterne havde haft til hensigt, at en voldgiftssag skulle rejses i indklagedes land.
(Afsnit 9.7 og 10.4.2)

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 10: Tilsidesættelse af voldgiftskendelsen

U2018.3405Ø:
Fuldbyrdelse af voldgiftskendelse afsagt af en voldgiftsret i Rusland nægtet fremme, da det fandtes at være i strid med parternes voldgiftsaftale, at voldgiftssagen ikke blev indledt i Danmark, men derimod i Rusland. Landsretten fandt det godtgjort, at parterne havde haft til hensigt, at en voldgiftssag skulle rejses i indklagedes land.
(Afsnit 9.7 og 10.4.2)

Gå til toppen af siden


Tilføjelser til kapitel 11: International voldgift

Der er endnu ingen tilføjelser til kapitel 11.

Gå til toppen af siden


Tilbage til Nyheder